Sečenje na kockice

Sečenje na kockice

Online analitička obrada (OLAP) nas podržava u obradi velikih količina podataka. Rezanje na kockice su ključne metode za analizu podataka. Šta tačno znače?

Sečenje (izrezati) Isečak u višedimenzionalnom nizu je kolona podataka koja odgovara jednoj vrednosti za jedan ili više elemenata dimenzije. Rezanje uključuje razbijanje kocke da biste izdvojili ove informacije za određeni komad. Ovo je važno jer pomaže korisniku da vizualizuje i prikupi informacije specifične za dimenziju. Kada razmišljate o rezanju, zamislite ga kao specijalizovani filter za određenu vrednost u dimenziji. Na primer, ako je korisnik želeo da zna ukupan broj bežičnih miševa prodatih tokom celog perioda skupa podataka (2000-2003), korisnik bi izvršio horizontalni presek kao što je prikazano na slici. Slika pored prikazuje sečenje koje filtrira informacije tako da imamo samo podatke za AZIJU za sve proizvode i za sve godine. Kockice (Baci kockicu) Rezanje kockica je slično rezanju, ali radi malo drugačije. Kada razmišljate o sečenju, filtriranje se vrši da bi se fokusiralo na određeni atribut, dok je kockanje više funkcija zumiranja koja bira podskup u svim dimenzijama, ali za određene vrednosti dimenzije. Ovaj metod je veoma koristan jer omogućava korisniku da dobije detaljnije informacije o tome šta se dešava u manjem obimu. Na primer, slika ispod prikazuje grafički prikaz kotrljanja određenog proizvoda tokom određenog vremenskog perioda za određeni region. Podskup prikazuje tržište mobilnih telefona u Severnoj Americi samo za 2000. godinu. Uključuje prethodno definisanu tehniku bušenja. Kao što se može videti na slici, mobilni telefoni su podeljeni i mi koristimo niži nivo u hijerarhiji i dobijamo informacije za različite tipove mobilnih telefona.